sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ông Đào Hồng Anh
Giám Đốc - 08 6258 1865

Bà Trần Ngọc Giàu
Chuyên viên
- 08 6258 1865

HÓA CHẤT CHUYÊN DỤNG

VM Flock C
VM Flock C
VM Flock BO
VM Flock BO
VM Flock CD5
VM Flock CD5

CHẾ PHẨM VI SINH

Chế phẩm vi sinh
Chế phẩm vi sinh

DỊCH VỤ VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ xử lý nước thải với chi phí thấp
Tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ xử lý nước thải...
Nhận vận hành gói các hệ thống XLNT
Nhận vận hành gói các hệ thống XLNT

HÓA CHẤT CƠ BẢN

Polymer
Polymer
Natri Hypocloric 10%
Natri Hypocloric 10%
Poly Alumium Cloride (PAC)
Poly Alumium Cloride (PAC)
Xút vảy(NaOH vảy)
Xút vảy(NaOH vảy)
Natri Hydroxit (NaOH)
Natri Hydroxit (NaOH)
Axit sulfuric (H2SO4)
Axit sulfuric (H2SO4)